5190-5082 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5083 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5084 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5085 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5086 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5087 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5088 Prem Syring Fltr nylon 0.2 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5091 Prem Syring Fltr nylon 0.45 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5092 Prem Syring Fltr nylon 0.2 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5093 Prem Syring Fltr nylon 0.45 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5094 Prem Syring Fltr PES 0.2 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5095 prem syring fltr pes 0.45 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5096 Prem Syring Fltr PES 0.2 15mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5097 Prem Syring Fltr PES 0.45 15mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5098 Prem Syring Fltr PES 0.2 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5099 Prem syring Fltr PES 0.45 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5106 Prem Syring Fltr RegnCell 0.2 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5107 Prem Syring Fltr RegnCell .45 4mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5108 Prem Syring Fltr RegnCell .2 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5109 Prem Syring Fltr RegnCell.45 15mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5110 Prem Syring Fltr RegnCell0.2 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5111 Prem Syring Fltr RegnCell.45 25mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5116 Prem Syring Fltr celacet 0.2 28mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5117 Prem Syring Fltr celacet .45 28mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5120 Prem syringe filter glassfbr 15mm 100/pk 300.00 CHF
5190-5122 Prem Syringe Filter glassfbr 28mm 100/pk 250.00 CHF
5190-5126 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 15mm 100/pk 323.00 CHF
5190-5127 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 15mm 100/pk 308.00 CHF
5190-5128 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 25mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5129 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 25mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5132 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 15mm 100/pk 323.00 CHF
5190-5133 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 15mm 100/pk 323.00 CHF
5190-5134 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 25mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5135 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 25mm 100/pk 264.00 CHF
5190-5261 Econofltr PVDF 13mm 0.2um 1000/pk 1'067.00 CHF
5190-5262 Econofltr PVDF 13mm 0.45um 1000/pk 1'067.00 CHF
5190-5263 Econofltr PVDF 25mm 0.2um 1000/pk 1'312.00 CHF
5190-5264 Econofltr PVDF 25mm 0.45um 1000/pk 1'251.00 CHF
5190-5265 Econofltr PTFE 13mm 0.2um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5266 Econofltr PTFE 13mm 0.45um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5267 Econofltr PTFE 25mm 0.2um 1000/pk 867.00 CHF
5190-5268 Econofltr PTFE 25mm 0.45um 1000/pk 867.00 CHF
5190-5269 Econofltr Nyln 13mm 0.2um 1000/pk 667.00 CHF
5190-5270 Econofltr Nyln 13mm 0.45um 1000/pk 667.00 CHF
5190-5271 Econofltr Nyln 25mm 0.2um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5272 Econofltr Nyln 25mm 0.45um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5273 Econofltr PES 13mm 0.2um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5274 Econofltr PES 13mm 0.45um 1000/pk 834.00 CHF
5190-5275 Econofltr PES 25mm 0.2um 1000/pk 867.00 CHF
5190-5276 Econofltr PES 25mm 0.45um 1000/pk 952.00 CHF